Informace:
Jak Dumuchi Coatbuster pracuje.
Lnn u ps.
CoatBuster pro psy.
CoatBuster pro koky.
CoatBuster pro kon.

Je vhodn Dumuchi CoatBuster pro m zve?


eknte nm, co si myslte o Dumuchi CoatBuster!
V�echny produkty Dumuchi � CoatBuster.


Dumuchi � CoatBuster Small

Ergonomick� m�kk� dr�adlo
50mm �irok� ost�� odstar�uj�c� srst
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Hod� se v�echna ost��.

Cena v obchode: K� 990,--
Dumuchi � CoatBuster Small - mal� m� 50mm b�it a lze jej pou��t pro mal� zv��ata a� pro psy se st�edn�ch plemen.Dumuchi � CoatBuster Medium

Ergonomick� m�kk� dr�adlo
76mm �irok� ost�� odstar�uj�c� srst
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Hod� se v�echna ost��.

Cena v obchode: K� 1.090,--
Dumuchi � CoatBuster Medium - st�edn� m� 76mm b�it a lze jej pou��t pro v�echna v�t�� zv��ata; psy - od st�edn� velikosti a� po velk� plemena. Nap��klad labrado�i, N�mec�t� vl��ci, Malamuti�Dumuchi � CoatBuster Large

Ergonomick� m�kk� dr�adlo
100mm �irok� ost�� odstar�uj�c� srst
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Hod� se v�echna ost��.

Cena v obchode: K� 1.190,--
Dumuchi � CoatBuster Large � velk� m� 100 mm b�it a proto je ur�en od velk�ch plemen ps�, a� pro pon�ky a kon�.Dumuchi � CoatBuster dokon�ovac� h�eben

76mm dokon�ovac� h�eben
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Ost�� vym�n�teln� za ostatn� ost��.

Cena v obchode: K� 225,--
Cucky a chom��e jsou lehce odstran�ny s Dumuchi � CoatBuster dokon�ovac� h�eben. Proto�e se syst�mem Easy Click m�e b�t h�eben pohotov� p�ipevn�n do ergonomick�ho dr�adla. To zm�n� V� CoatBuster v ru�n� kart�� s n�m� odstran�te chuchvalce a cucky ze srsti Va�eho zv��ete.

M�ete si koupit zvl�ť Dumuchi � CoatBuster dokon�ovac� h�eben a CoatBuster a nebo oba dva zakoupit ve v�hodn� nab�dce.Dumuchi � CoatBuster kart��/b�it 50mm

50mm �irok� ost�� odstar�uj�c� srst, kter� je dostupn� samostatn�
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Ostr� vym�n�teln� za ostatn� ost��.

Cena v obchode: K� 295,--
Samostatn� b�ity, pomoc� kter�ch se V� CoatBuster stane multifunk��m n�strojem, jsou vhodn� pro mnoho velk�ch zv��at.Dumuchi � CoatBuster kart��/b�it 76mm

76mm �irok� ost�� odstar�uj�c� srst, kter� je dostupn� samostatn�
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Ostr� vym�n�teln� za ostatn� ost��.

Cena v obchode: K� 395,--
Samostatn� b�ity, pomoc� kter�ch se V� CoatBuster stane multifunk��m n�strojem, jsou vhodn� pro mnoho velk�ch zv��at.Dumuchi � CoatBuster kart��/b�it 100mm

100mm �irok� ost�� odstar�uj�c� srst, kter� je dostupn� samostatn�
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Ostr� vym�n�teln� za ostatn� ost��.

Cena v obchode: K� 495,--
Samostatn� b�ity, pomoc� kter�ch se V� CoatBuster stane multifunk��m n�strojem, jsou vhodn� pro mnoho velk�ch zv��at.Dumuchi � CoatBuster ergonomick� m�kk� dr�adlo

Ergonomick� m�kk� dr�adlo
Otev�eno pro zav�en�
Easy Click-syst�m
Hod� se v�echna ost��.

Cena v obchode: K� 890,--
Samostatn� rukojeť s m�kkou gumou pro perfektn� uchopen�.Combi: Dumuchi � CoatBuster Small + 76mm dokon�ovac� h�eben

Ergonomick� m�kk� dr�adlo
50mm �irok� ost�� odstarnuj�c� srst
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Hod� se v�echna ost��.
Incl. 76mm dokon�ovac� h�eben

Cena v obchode: K� 1.190,--
Syst�m Easy Click v�m umo��� vym�nit b�ity v sekund�, a umo�n� t�m i Dumuchi � CoatBuster dokon�ovac� h�eben b�t za�len�n do syst�mu.Combi: Dumuchi � CoatBuster Medium + 76mm dokon�ovac� h�eben

Ergonomick� m�kk� dr�adlo
76mm �irok� ost�� odstarnuj�c� srst
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Hod� se v�echna ost��.
Incl. 76mm dokon�ovac� h�eben

Cena v obchode: K� 1.290,--
Syst�m Easy Click v�m umo��� vym�nit b�ity v sekund�, a umo�n� t�m i Dumuchi � CoatBuster dokon�ovac� h�eben b�t za�len�n do syst�mu.Combi: Dumuchi � CoatBuster Large + 76mm dokon�ovac� h�eben

Ergonomick� m�kk� dr�adlo
100mm �irok� ost�� odstarnuj�c� srst
Otev�eno pro zave�en�
Easy Click-syst�m
Hod� se v�echna ost��.
Incl. 76mm dokon�ovac� h�eben

Cena v obchode: K� 1.390,--
Syst�m Easy Click v�m umo��� vym�nit b�ity v sekund�, a umo�n� t�m i Dumuchi � CoatBuster dokoncovac� hreben b�t za�len�n do syst�mu.Dumuchi � CoatBuster �ampon

Dumuchi � CoatBuster �ampon a kondicion�r jsou vhodn� pro ko�ky, psy, kuny, kon�, atd.. �ampon jemn�m zp�sobem umyje srst a uzav�e kutikuly �ij�c�ch chlup�.

Cena v obchode: K� 445,--
�iv� srst je hladk� a leskl�, dok�e mrtvou srst lehce odd�lit od �iv�ch chlup� ve vrchn� vrstv� srsti.

Potom se doporu�uje se pou��t CoatBuster kondicioner.Dumuchi � CoatBuster kondicion�r

Dumuchi � CoatBuster kondicion�r je vhodn� pro ko�ky, psy, kr�l�ky, kuny, kon�, atd.. D�ky kondicion�ru je srst z��iv� i po usu�en� a odstran�n� ne�iv�ch chlup� z podsady srsti je s CoatBuster snaz��.

Cena v obchode: K� 445,--
Po vysu�en� srsti kart��ujte s CoatBuster, a t�m odstarn�te a�t 95% odum�el�ch chlup� ze srsti.Co z�stane je z��iv� a zdrav� srst. Najdete mnohem m�n� chlup� ve Va�em dom�, aut�, na pohovce, v ps�m pel�ku, atd.

Dumuchi � CoatBuster Souprava pro salony

Profesion�ln� pracovn�k v salonu pro psy a ko�ky bude pou��vat v�echny prodikty. Proto jsme p�opravili salonn� soupravu, kter� obsahuje v�echny t�i velikosti kart���/b�it� na l�naj�c� srst a dokon�ovac� h�eben.

Cena v obchode: K� 1.690,--
O Dumuchi  423